. Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

. Giảng viên kỹ năng mềm Văn phòng Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM

. Tác giả sách “Kỹ năng mềm – đòn bẩy thành công cho bạn trẻ”. Nhà xuất bản Hà Nội (2020)

. Thạc sĩ Quản lý Giáo dục . Giảng viên kỹ năng mềm Văn phòng Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM . Tác giả sách “Kỹ năng mềm – đòn bẩy thành công cho bạn trẻ”. Nhà xuất bản Hà Nội (2020)